Ryuta Kiln

91 products

  91 products
  中里隆 作 灰釉ぐい呑
  ¥50,000
  中里太亀 作 青白釉粉引小皿
  ¥4,400
  中里健太 作 白磁ボウル
  ¥4,500
  中里太亀 作 鉄釉そぎめ板皿
  ¥15,000
  中里隆 作 斑唐津高脚皿
  ¥30,000
  Karatsu sake cup by Takashi Nakazato
  ¥50,000
  Kenta Nakazato iron glaze vase
  ¥25,000
  Sold Out
  中里太亀 作 絵唐津ぐい呑
  ¥10,000
  Sold Out
  中里太亀 作 唐津南蛮ぐい呑2
  ¥10,000
  Sold Out
  中里太亀 作 唐津南蛮ぐい呑1
  ¥10,000
  Sold Out
  中里太亀 作 唐津南蛮輪花向附
  ¥7,000
  Sold Out
  中里健太 作 粉引ぐい呑
  ¥4,000
  Sold Out
  中里健太 作 焼しめぐい呑2
  ¥4,000
  Sold Out
  中里健太 作 焼しめぐい呑1
  ¥4,000
  Sold Out
  中里隆 作 唐津絵粉引四方湯呑
  ¥12,000
  Sold Out
  中里隆 作 焼しめ湯呑
  ¥12,000
  Sold Out
  中里隆 作 唐津絵粉引蕎麦猪口2
  ¥12,000
  Sold Out
  中里隆 作 唐津絵粉引蕎麦猪口1
  ¥12,000
  Sold Out
  中里太亀 作 鉄釉皿
  ¥5,500
  Sold Out
  中里太亀 作 黄唐津皿
  ¥6,600
  Sold Out
  中里太亀 作 唐津南蛮湯呑
  ¥5,500
  Sold Out
  中里太亀 作 斑唐津湯呑
  ¥6,600
  Sold Out
  中里太亀 作 青白釉粉引蕎麦猪口
  ¥3,850
  Sold Out
  中里太亀 作 唐津南蛮ぐい呑
  ¥11,000
  Sold Out
  中里太亀 作 刷毛目片口
  ¥22,000
  Sold Out
  中里太亀 作 唐津南蛮片口
  ¥22,000
  Sold Out
  中里隆 作 絵唐津湯呑
  ¥13,200
  Sold Out
  中里隆 作 絵粉引蕎麦猪口2
  ¥13,200
  Sold Out
  中里隆 作 絵粉引蕎麦猪口1
  ¥13,200
  Sold Out
  中里隆 作 唐津南蛮ぐい呑
  ¥55,000
  Sold Out
  中里隆 作 白磁瓢片口
  ¥77,000
  Sold Out
  中里隆 作 絵唐津片口
  ¥88,000
  Sold Out
  中里健太 作 白磁カップ&ソーサー
  ¥5,000
  Sold Out
  中里健太 作 焼しめマグカップ2
  ¥6,000
  Sold Out
  中里健太 作 焼しめマグカップ1
  ¥6,000
  Sold Out
  中里健太 作 唐津ぐい呑
  ¥4,000
  Sold Out
  中里健太 作 斑唐津片口
  ¥10,000
  Sold Out
  中里太亀 作 鉄釉皿
  ¥3,000
  Sold Out
  中里太亀 作 粉引筋目皿
  ¥5,000
  Sold Out
  中里太亀 作 黒釉深皿
  ¥5,000